نقشه نتایج انتخابات در ایران (۱۳۸۸ - ۱۳۹۶)

در این صفحه نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ ایران را به تفکیک نامزد و در سطح شهرستان ملاحظه می‌کنید. برای مشاهده شرح نتایج نشانه‌گر ماوس را روی شهرستان مورد نظر حرکت دهید. نتایج هر انتخابات در زیر صفحه مربوطه نمایش داده شده است.

کاندید

Base layers

Data layers

۲۰% ۸۰%

برای نمایش اطلاعات بیشتر، نمایشگر ماوس را روی محدوده شهرستان مورد نظر قرار دهید.

جمعیت به تفکیک شهرستان

با توجه به سرشماری ۱۳٩٠

۲۰% ۸۰%

برای نمایش اطلاعات بیشتر، نمایشگر ماوس را روی محدوده شهرستان مورد نظر قرار دهید.

گزارش های شهروندی
طی انتخابات ۱۳۹۲ به نبض ایران ارسال شد.

گزارش های رسانه ای
طی انتخابات ۱۳۹۲ به نبض ایران ارسال شد.

  فایل نتایج انتخابات ۱۳۹۲ را دانلود [CSV CSV CSV] [XLS XLS XLS] [Fusion Tables Fusion Tables Fusion Tables]      این نقشه را به سایت خود اضافه کنید

داده استفاده شده در این نقشه‌ها به طور مستقیم از نتایج انتخابات که در وب‌سایت وزارت کشور منتشر شده استخراج گردیده است. اطلاعات قابل دسترس برای تهیه نقشه نتایج انتخابات محدود بوده، به طور مستقل قابل ارزیابی نیست. به دلیل عدم وجود نظارت معتبر و عدم شفافیت در روند شمارش و تجمیع آراء، نقشه‌های موجود تنها اطلاعات رسمی منتشر شده را نمایش داده، به هیچ گونه نشان تأییدی بر صحت داده مورد استفاده نیست.