بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

گام چهارم: مقایسه محل وقوع رویداد مورد بررسی با مکان ارسال دیگر پیام‌های منبع

مرحله نهایی در تعیین این‌که آیا این شخص یک شاهد عینی و منبع اولیه است یا خیر، بررسی سایر پیام‌های ارسال شده توسط او به رسانه‌های اجتماعی است. آیا محل وقوع رویدادی که دارید بررسی می‌کنید، دقیقاً همان مکان یا نزدیک به محلی است که پیام‌های اخیر منبع از آن‌جا ارسال شده؟ اگر محل ارسال این پیام‌ها از محل وقوع رویداد فاصله زیادی دارد، پس احتمالاً فرد مورد نظر یک منبع ثانویه یا شخص ثالث است. اگر هر دو مکان یکی است، پس به احتمال زیاد او یک منبع اولیه است.

location

به‌عنوان مرجع تعیین این‌که آیا منبع درجه اول است یا ثانویه یا دست سوم و این‌که آیا اطلاعات او بایستی مورد استفاده قرار بگیرد یا خیر، جریان نمودار زیر را دنبال کنید.