پایش بودجه در سطح محلی و ملی

مقدمه

پیش از شروع کار پایش بودجه باید برخی ملاحظات را در نظر گرفت. نخست، گروه پایش‌گر باید بفهمد چه نوع بودجه‌ای را می‌خواهد پایش کند. تهیه بودجه و به طبع آن نحوه مصرف و پایش آن در سطوح ملی و محلی با هم فرق دارد. دوم این که گروه‌ پایش‌گر باید چارچوب قانونی حاکم بر تهیه بودجه، حوزه اختیارات و آیین‌نامه‌های ناظر بر بودجه را به طور کامل درک کند.

در پایان این درس می‌توانید:

  • انواع بودجه در سطح ملی یا محلی را از هم متمایز کنید؛
  • چارچوب قانونی حاکم بر تهیه بودجه را درک کنید؛
  • فضای سیاسی لازم برای انجام پروژه پایش بودجه را بشناسید؛
  • ظرفیت سازمانی لازم برای یک پروژه پایش را تعیین کنید؛ و
  • یاد بگیرید چطور از بازی قدرت میان ذی‌نفعان کار سر در بیاورید.