اعتماد، صدا و انگیزه: درس‌هایی از موارد موفق ارائه خدمات عمومی در سطح محلی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

1394/04/10
موضوع: 

گروه بانک جهانی در گزارش «اعتماد، صدا و انگیزه: درس‌هایی از موارد موفق ارائه خدمات عمومی در سطح محلی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا» رابطه میان ارائه خدماتِ با کیفیت، مشارکت شهروندی و مسئولیت‌پذیری حکومت را تحلیل می‌کند. شهروند باید بتواند منشاء سیاست‌گذاری‌ شده، امکان داشته باشد تا در مورد کیفیت خدمات ارائه شده اظهار نظر کند. نهاد حکومت نیز باید به گونه‌ای تنظیم شود تا نظر شهروند را در نظامی که به پاسخ‌گوئی ارج می‌نهد پذیرا شود. این گزارش با به تصویر کشیدن نمونه‌هایی از «چرخه عمل‌کرد» این رابطه را تشریح کرده، مواردی از مطالعه موردی در اردن، مراکش و کرانه باختری رود اردن را ارائه می‌کند.