راهنمای جیبی نظارت شهروندی بر اجرای روند انتخابات در ایران

راهنمای جیبی «نظارت شهروندی بر انتخابات» مرجعی ساده و قابل حمل برای نظارت و گزارش تخلفات انتخاباتی احتمالی پیش، هنگام و پس از روز انتخابات است. این راهنما به شهروند عادی کمک می‌کند تا در طول دوره انتخابات نسبت به تخلفات مختلف انتخاباتی حساس بوده، بداند چه طور می‌توان تخلفات را ثبت و پیگیری کرد. همچون میلیون‌ها نفر در سرتاسر جهان، شما نیز می‌توانید فراتر از رأی دادن، در روند انتخابات شرکت داشته -- بر انتخابات نظارت و آن را ارزیابی کنید. بخشی از خواست عمومی جهت بهبود روند برگزاری انتخابات از طریق نظارت و جلب توجه نسبت به تخلف‌های احتمالی برآورده می‌شود. مشاهده دقیق و گزارش آن چه پیرامون انتخابات روی می‌دهد، یکی از راه‌های ارزشمند مشارکت در روند انتخابات است.

دیگر منابع مرتبط با انتخابات