روز جهانی سازمان‌های مردم‌نهاد

سازمان‌های مردم‌نهاد یا همان سمن‌ها، تجلی جامعه مدنی به شمار می‌روند. استقلال و آزادی عمل این سازمان‌ها مشوق مشارکت مردمی در اداره امور و نظارت بر فعالیت نهادهای عمومی در جامعه است. سازمان‌های مردم‌نهاد از طریق بسیج عمومی و گاه داوطلبانه می‌توانند به بهبود امور کمک کنند. پایگاه مردمی چنین سازمان‌هایی به آن‌ها مشروعیت و اعتبار می‌دهد. این سازمان‌ها همچنین می‌توانند به پایش عملکرد نهادهای حکومتی و ارائه خدمات عمومی بپردازند

روز جهانی سازمان های غیر دولتی روز جهانی سازمان‌های غیر دولتی

در ایران گاه با نگاه ضن و شک به فعالیت مستقل سمن‌ها پرداخته می‌شود. چنین نگرشی قدرت عمل این سازمان‌ها را محدود کرده، شهروندان را از مشارکت دلسرد می‌سازد. سازمان‌های غیر دولتی اگر استقلال نداشته باشند به ابزاری در دست دولت بدل می‌شوند، بدون آن‌که نشانه‌ای باشند از نقش و قدرت واقعی مردم در اداره کشورشان

در این کاریکاتور، کیانوش رمضانی با نگاهی هنرمندانه به موضوع نفوذ و تسلط حکومت بر سمن‌ها پرداخته است.