فعالیت امن، کاهش خطر و هزینه بازداشت

U4I

ماهیت کار مدنی در ایران دربرگیرنده مخاطراتی است که افراد پیش از آغاز به انجام هر فعالیت حمایت‌گری می‌بایست از آن آگاه بوده، خود را برای آن آماده ساخته باشند. اتحاد برای ایران جزوه راهنمایی را فراهم ساخته تحت عنوان، «فعالیت امن، کاهش خطر و هزینه بازداشت». این راهنما به شما کمک می‌کند تا خطرهای پیش رو را بهتر شناخته، برای مقابله با آن و عواقب احتمالی تدبیر بیاندیشید. ما مطالعه این راهنما را هم به کنشگران ورزیده و هم با تازه‌کارها توصیه می‌کنیم. این راهنما بر پایه تجربه‌های پیشین کنشگران تهیه شده و اطلاعات کلیدی در اختیار می‌گذارد تا افراد از خود و فعالیت‌های‌شان محافظت کنند. جزوه فعالیت امن، سه حوزه زیر را پوشش می‌دهد:

  • چگونه می‌توان احتمال بازداشت و محاکمه را کاهش داد؛
  • در صورت بازداشت انتظار چه رویدادهایی را می‌توان داشت؛
  • چگونه می‌توان با کمترین آسیب دوران محکومیت را سپری کرد.

 

متن اصلی این جزره راهنما را می‌توانید در وب‌سایت اتحاد برای ایران به این نشانی بیابید.