میزان افزایش درصد حضور زنان در مجالس خاورمیانه و شمال آفریقا از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ میلادی

در طول بیست سال گذشته منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد حضور فزاینده زنان در مجالس قانون‌گذاری بوده است. کشورهایی مانند تونس (٪۷۶៸۲۵)، مراکش (٪۵۱៸۲۰)، ترکیه (٪۴۵៸۱۷) و اردن (٪۳۸៸۱۵) با نظام انتخابات مشارکتی رشد قابل ملاحظه‌ای را در میزان حضور زنان در مجلس مشاهده کرده‌اند. در این میان ایران از قافله عقب مانده است. هم اکنون تنها ٪۸۸៸۵ نمایندگان مجلس زن هستند.

قابل ذکر است که در سطح منطقه تفاوت زیادی در ماهیت و ظرفیت مجالس و میزانی که واقعا مردم را نمایندگی می‌کنند وجود دارد. برای مثال پارلمان تونس با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و قدرت قانون‌گذاری دارد در حالی که اعضای مجلس عربستان را پادشاه انتخاب می‌کند و در امارات متحده عربی هرچند بخشی از نمایندگان انتخابی‌اند اما قدرتشان محدود به امور مشورتی است.

منبع: آرشیو اتحادیه بین‌المجالس