دستورالعمل‌هایی برای تشویق به مشارکت سیاسی افراد دارای معلولیت

دفتر مؤسسات دموکراتیک و حقوق بشر سازمان توسعه و همکاری در اروپا مجموعه دستورالعمل منتشر کرده است تحت عنوان «دستورالعمل‌هایی برای تشویق به مشارکت سیاسی افراد دارای معلولیت.» این مطلب با تکیه بر نقش احزاب سیاسی و مجلس، راه‌هایی را ترسیم می‌کند تا از طریق آن مشارکت سیاسی طوری برای افراد دارای معلولیت فراهم شود که فراتر از شرکت در رأی‌گیری رود.

سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند که حدود ۱۵ درصد از جمعیت جهان با گونه‌ای از معلولیت مواجه باشد؛ این یعنی بیش از یک میلیارد نفر در همه دنیا. هر چند افراد دارای معلولیت بزرگ‌ترین گروه حاشیه‌ای در جهان را تشکیل می‌دهند، این افراد از ساختارهای مردم‌سالاری همچون مجلس‌های نمایندگان و احزاب سیاسی کنار گذاشته شده و به ندرت نمایندگی می‌شوند. در واکنش به این مسئله سازمان توسعه و همکاری در اروپا تلاش می‌کند تا از طریق ایجاد مجموعه‌ای از منابع، تعهدش نسبت به تضمین فرصت برابر برای مشارکت کامل افراد دارای معلولیت در زندگی اجتماعی را محقق کند. یکی از این منابع دستوالعمل‌های تازه سازمان برای تشویق مشارکت سیاسی افراد دارای معلولیت است. این دستوالعمل‌ها با ترسیم استدلال‌های اصلی در زمینه معلولیت و دسترسی آغاز می‌شوند؛ از جمله تعریف مساعدسازی متناسب و جنبه‌های مختلف معلولیت، مبنای مشارکت سیاسی فراگیر در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد دارای معلولیت و توصیف موانع پیش روی افراد دارای معلولیت، همچون شیوه‌های حمل و نقلی که برای آنان غیر قابل دسترس است، عدم حمایت اجتماعی و چارچوب‌های قانونی محدود کننده. دستورالعمل پس از آن اقداماتی را شرح می‌دهد که احزاب سیاسی و مجلس می‌توانند جهت کاهش این موانع انجام دهند. از جمله ارزیابی دسترسی و فراگیری ساختار، فعالیت‌ها و بودجه داخلی حزب یا مجلس با نگاهی اینترسکشنالی (یعنی موانع اضافی دیگر را نیز در نظر بگیرد، مثلاً موانع دیگری که اگر شخص دارای معلولیت، زن یا از اقلیت‌های قومی یا مذهبی نیز باشد با آن روبرو خواهد شد). پس از چنین ارزیابی می‌توان روش‌های مختلفی را به کار گرفت تا این شکاف از بین برود. برای احزاب سیاسی این می‌تواند شامل اختصاص بودجه برای تولید مواد تبلیغاتی قابل دسترس یا کاربرد راه‌کارهای فراگیر عضوگیری شود، در حالی که برای مجلس این ممکن است شامل تولیدات رسانه‌ای قابل دسترس و ایجاد خط‌مشیی برای دسترسی باشد. این مستند همچنین شامل مجموعه‌ای چک‌لیست برای ورود معلولان به احزاب سیاسی است. در ضمن توصیه‌هایی هم قید شده برای هم‌کاری با سازمان‌های محلی فعال در زمینه کمک به معلولان تا از طریق آن برای موانع شناسائی شده راه حل پیدا شود.