تحلیل

آیا با حوزه انتخاباتی محل کار یا سکونتتان آشنایی دارید؟ می‌دانید جمعیت حوزه چقدر است و چند کرسی در مجلس دارد؟ نقشه حاضر حدود جغرافیایی...
1 ارديبهشت 1391 | آزادی مدنی | تحلیل
گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات اماری یکسال شمسی (۸۹ - ۹۰) نقض حقوق بشر در ایران است. این گزارش که بصورت آماری-تحلیلی ارایه می شود، به همت...
1 اسفند 1390 | مشارکت زنان, آزادی مدنی | تحلیل
‎ در این نوشتار ۱۹۱ گزارش حقوق بشری منتشره بهمن ماه در ۱۱ رسته حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. و علاوه بر تلاش برای ارتقای دقت گزارشات...
| آزادی مدنی | تحلیل
نگاهی به نقض سیستماتیک حقوق آکادمیک در ایران پس از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال۱۳۸۴ , زمانی که اصطلاح “دانشجویان ستاره دار”...