تحلیل

آیا با حوزه انتخاباتی محل کار یا سکونتتان آشنایی دارید؟ می‌دانید جمعیت حوزه چقدر است و چند کرسی در مجلس دارد؟ نقشه حاضر حدود جغرافیایی...
13 فروردين 1395 | انتخابات | تحلیل
نقشه زیر حوزه‌های انتخابیه‌ای را نشان می‌دهد که در انتخابات سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی امکان داشت اصولگرایان نامزدهای بیشتری به مجلس بفرستند...
13 فروردين 1395 | انتخابات | تحلیل
نقشه زیر حوزه‌های انتخابیه‌ای را نشان می‌دهد که در انتخابات سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی امکان داشت فهرست امید نامزدهای بیشتری به مجلس بفرستد....
13 فروردين 1395 | انتخابات | تحلیل
نقشه زیر، درصد پیروزی نامزدهای مستقل را در انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد. حوزه‌های انتخابیه‌ای که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، حوزه‌...
13 فروردين 1395 | انتخابات | تحلیل
نقشه زیر، درصد پیروزی نامزدهای اصولگرا را در انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد. حوزه‌های انتخابیه‌ای که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، حوزه...
13 فروردين 1395 | انتخابات | تحلیل
نقشه زیر، درصد پیروزی نامزدهای فهرست امید را در انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد. حوزه‌های انتخابیه‌ای که با رنگ قرمز نشان داده شده‌...
13 فروردين 1395 | انتخابات | تحلیل
نقشه زیر، حوزه‌های انتخابیه کشور را ترسیم می‌کند. حوزه‌هایی که با رنگ قرمز نمایش داده شده‌اند به طرز غیرقابل قبولی کرسی در مجلس شورای...
2 فروردين 1395 | مشارکت زنان, انتخابات | تحلیل
جمعه ۷ اسفند ۱۳۹۴، مردم در ایران برای انداختن رأی خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری پای صندوق رأی رفتند. تخمین زده می‌...
20 اسفند 1394 | مشارکت زنان, انتخابات | تحلیل
این تصویر اندازه کلمات فراوانی تکرار آن‌هارا نشان می‌دهد. نزدیکی و دوری کلمات از هم دیگر نشان می‌دهد تا چه میزان این واژه‌ها در کنار هم...
20 اسفند 1394 | مشارکت زنان, انتخابات | تحلیل
نمودار زیر فراوانی تکرار واژه‌های «انتخابات» و «زنان» در فضای توئیتری فارسی زبان را در یک بازه چهار هفته‌ای بین ۲۲ دی ۱۳۹۴ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۴...
20 اسفند 1394 | مشارکت زنان, انتخابات | تحلیل
تصویر زیر شبکه (دنبال‌کنندگان) توئیتر کاربرانی که در یک بازه زمانی چهارهفته‌ای بین ۲۲ دی ۱۳۹۴ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ نسبت به «انتخابات» و «زنان»...